Definicija pojmova
Pojmovi korišteni u ovome dokumentu imaju, u smislu ovog dokumenta slijedeća značenja:
Pojam "Pružatelj usluga" podrazumijeva tvrtku OMNICRON d.o.o., sa sjedištem u Puli, Istarska 36.
Pojam "Korisnik" označava bilo koju pravnu ili fizičku osobu koja koristi uslugu i/ili vrši plaćanje korištenja usluge.
Pojam “Usluga” označava smještaj web stranica (hosting) koji se sastoji od: zakupa diskovnog prostora, korištenje kompjutorskih programa na internet poslužitelju i korištenje elektronske pošte. Opseg navedenih usluga ovisi o nabavljenom paketu.


Pravila i uvjeti
1.Potpisom narudžbenice Korisnik izjavljuje da je pročitao, shvatio i da prihvaća ove uvjete korištenja.
2. Korisnik se obvezuje koristiti Uslugu na način koji nije u suprotnosti sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske ili Međunarodno prihvaćenim zakonima, tj. da neće:
a. sadržavati materijale koji se karakteriziraju kao uvredljivi, diskriminirajući i sl.
b. kršiti bilo koji oblik vlasničkih prava trećih osoba (autorska prava, žig, patent,
intelektualno vlasništvo i sl.)
c. sadržavati bilo koji oblik pornografije, pedofilije,
d. sadržavati materijale štetne po pružatelja usluga (računalni virusi)
e. koristiti paket usluga za nelegalnu trgovinu i distribuciju
f. koristiti paket usluga za mass-mailing, SPAM, slanje neželjene i/ili nenaručene
elektronske pošte
g. koristiti paket usluga za povredu privatnosti trećih osoba.
3. Pružatelj usluga se obvezuje omogućiti korištenje zakupljenih Usluga na najbolji mogući način. To uključuje: širenje kapaciteta prema broju korisnika, podrška korisnicima, otklanjanje eventualnih grešaka i problema u radu sustava.
4. Korisnik se obvezuje Pružatelju usluge plaćati naknadu za korištenje usluge redovito na temelju ispostavljenih računa Pružatelja usluge. Cijena Usluge određuje se prema trenutno važećem cjeniku Pružatelja usluge.
5. Pružatelj usluga zadržava pravo odbijanja i/ili ukidanja Usluge i/ili pristupa Usluzi bilo kome, na osnovu vlastitih procjena bez obrazloženja.
6. S obzirom na javnu prirodu Interneta, sve podatke treba smatrati javno dostupnima. Važne i/ili privatne podatke Korisnik treba posebno zaštititi od čitanja od strane neovlaštenih osoba.
Pružatelj usluge ne snosi nikakvu odgovornost za:
a. zaštitu privatnosti elektroničke pošte i/ili drugih informacija pohranjenih na poslužitelju i prenošenih putem Interneta i/ili bilo koje druge računalne mreže koju Pružatelj usluge i Korisnici koriste
b. bilo kakve promjene/gubitke Korisnikovih podataka na poslužitelju u slučaju hakerskog napada, neovlaštenog korištenja pristupne lozinke ili bilo kojeg događaja koji je izvan kontrole Pružatellja usluge.
7. Korisnik koristi Usluge, servise i/ili programska rješenja na vlastitu odgovornost. Pružatelj usluga ne daje jamstva i nije odgovoran za eventualne štete koje Korisnik može pretrpjeti korištenjem usluga/servisa/programskih rješenja Pružatelja usluge.
8. Zakupljeni korisnički računi postoje isključivo za upotrebu od strane Korisnika. Korisnici osobnih računa nisu ovlašteni za preprodaju Usluge, niti ustupanje Usluge u bilo kojem obliku trećim stranama.
9. Pružatelj usluge zadržava pravo da Korisniku uskrati pravo na korištenje Usluge u slučaju da:
a. korisnik ne plaća račune za navedenu uslugu,
b. korisnik prekrši neko od navedenih pravila iz čl.2. ovih Uvjeta Usluge.
10. Pružatelj usluga zadržava pravo da onemogući ili ukine pristup Korisnicima bilo kojoj Usluzi u slučaju procjene da se Usluga ne koristi na prikladan način.
11. Svako prekomjerno iskorištavanje resursa i nanošenje štete poslužiteljima ili drugim Korisnicima strogo je zabranjeno i dovodi do ukidanja pružanja Usluge bez najave. Korisnik se obvezuje da će poslužiteljski prostor koji ima na raspolaganju koristiti na način koji ne ugrožava raspoložive resurse, odnosno druge Korisnike i sustav u cijelosti.
12. Grubo kršenje pravila ima za posljedicu ukidanje pružanja Usluge bez najave. Pružatelj usluga nije odgovoran za eventualne štete ili odštetni zahtjev koji mogu nastati Korisnikovim nepridržavanjem ovih pravila. Korisnik se obvezuje prema Pružatelju usluga nadoknaditi svaki eventualni trošak prema trećim stranama proizašao iz neprimjerenog korištenja Usluge.
13. Pružatelj usluga zadržava pravo Izmjene ovih Uvjeta korištenja Usluge bez prethodne najave. Korisnik se obvezuje postupati prema važećim Uvjetima korištenja Usluge. Pružatelj usluge dužan je navesti datum prestanka važenja dosadašnjih i početak važenja novih Uvjeta korištenja Usluge. Pružatelj usluge će objaviti i učiniti dostupnima na uobičajen i pristupačan način sve izmjene i dopune ovih uvjeta pružanja usluge putem svoje internetske stranice www.omnicron.hr
14. Korisnik prihvaća kao točne i vjerodostojne zapise (logove) Pružatelja usluge o korištenju Usluge, resursa poslužitelja, elektroničke pošte i sve ostale ovdje nenavedene oblike evidencije korištenja Usluga Pružatelja usluge.
15. Korisnici mogu otkazati Uslugu u bilo kojem trenutku. Naknade koje su plaćene za Uslugu, u slučaju otkazivanja iste, Pružatelj usluga nema obvezu vratiti.
16. Sva eventualne probleme koji mogu proizaći iz ovog odnosa ugovorne strane će rješavati dogovorom. U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Puli.